๖ โซนของวัด

ตั้งอยู่บนเนินเขา ๓ ลูก ในภูเขาโพธิสัตว์ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ ประกอบไปด้วย ๖ โซน อันมีเอกลักษณ์วิจิตรงดงาม

โซนที่ ๖
ยอดเขาโพธิสัตว์

โซน ๕
เจดีย์ศรีพุทธคยา

โซนที่ ๔
บันไดพญานาค

โซนที่ ๓
พระภควัมบดี (พระไม่มีหน้า)

โซนที่ ๒
วิหาร

โซนที่ ๑
เรือราชญาณนาวาทีฆายุมงคล และเจดีย์ศรีมหาราช