ตารางเวลาและระเบียบปฏิบัติ

ตารางเวลา

๕.oo น. ทำวัตรเช้า
๖.oo น. บิณฑบาต
๗.oo น. กวาดลานวัด
๘.oo น. เวลาฉัน
๑๙.oo น. ทำวัตรเย็น
สาธุชนชาวไทย และต่างชาติผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์มาปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อทางวัดล่วงหน้า