ภาพพิธีกรรม

กิจกรรม

● 15-16 มี.ค. 2564
    งานสมโภชน์มกุฏพันธนเจดีย์ และฉลองอายุศม์ธรรมครบ 78 ปี พระพรหมวชิรากร