บทสวดมนต์

บทสวดมหาสันติงหลวง

บทสวด “มหาสันติงหลวง” เป็นบทสวดโบราณที่ถือกําาเนิด ณ แผ่นดินล้านนา
แต่ได้ไปแพร่หลายและได้รับความนิยมที่ประเทศพม่า และบัดนี้ได้กลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่งในแผ่นดิน
กําเนิดกระทั้งทั่วทุกภูมิภาคของแผ่นดินไทย เพราะนี่คือบทสวดที่ศักดิ์สิทธ์ยิ่ง ด้วยเป็นบทสวดที่ได้อัญเชิญนามของพระพุทธเจ้า
ท้ัง ๒๘ พระองค์ และนามผู้ทรงฤทธิ์ทั้งสิ้นมาไว้ในบทสวดนี้ จึงเป็นบทสวดที่มิเพียงคุ้มครองป้องกัน
แต่ทว่าได้ขจัดปัดเป่าภัยร้ายนานา และนํามาซึ่งชัยชนะในทุกด้าน

บทสวดมหาสันติงหลวง (อุปปาตะสันติ)
พร้อมคำสวด โดย วัดราชผาติการามและวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ

บทสวด “มหาสันติงหลวง”

บทสวด “มหาสันติงหลวงและพุทธจริยคาถา”