ร่วมทำบุญ

สามารถร่วมกันบริจาคเงินเข้าวัดได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่าง

รายการรับบริจาค
(Donation list)
ชื่อธนาคาร
(Account Name)
สาขา
(Branch)
เลขที่บัญชี
(Account Number)
พร้อมเพย์
(Prompt Pay)
๑. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
   (Donation for general maintenance and operations)
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
สาขาท่าตะโก
(Tah Takoh)
๐๕๑-๑-๑๐๙๗๗-๙
๒. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (สงฆ์อาพาธ)
   (Donation for monks’ medical care)
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
สาขาท่าตะโก
(Tah Takoh)
๐๔๕-๘-๓๑๗๗๙-๘
๓. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)
   (Donation for drinking water)
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
สาขาท่าตะโก
(Tah Takoh)
๐๔๕-๑-๔๑๔๔๒-๕
๔. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
   (โรงทานราชนครินทร์)
   (Donation for cafeteria meals)
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
สาขาท่าตะโก
(Tah Takoh)
๐๕๑-๑-๑๑๕๙๓-๐
๑. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
(Donation for general maintenance and operations)
logo
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
เลขที่บัญชี
(Account Number)
๐๕๑-๑-๑๐๙๗๗-๙
พร้อมเพย์
(Prompt Pay)
๒. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
(สงฆ์อาพาธ)
(Donation for monks’ medical care)
logo
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
เลขที่บัญชี
(Account Number)
๐๔๕-๘-๓๑๗๗๙-๘
พร้อมเพย์
(Prompt Pay)
๓. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ (น้ำดื่ม)
(Donation for drinking water)
logo
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
เลขที่บัญชี
(Account Number)
๐๔๕-๑-๔๑๔๔๒-๕
พร้อมเพย์
(Prompt Pay)
๔. บริจาคให้กับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
(โรงทานราชนครินทร์)
(Donation for cafeteria meals)
logo
กสิกรไทย
(Kasikorn Bank)
เลขที่บัญชี
(Account Number)
๐๕๑-๑-๑๑๕๙๓-๐
พร้อมเพย์
(Prompt Pay)

    If you would like a Thai receipt for your donation,
    please email us with proof of fund transfer and your first and last name.