ภาพพิธีกรรม

งานอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวชิรากร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญน้ำสรง ผ้าไตร พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระพรหมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ในวาระ เจริญชนมายุ 79 ปี

งานอายุวัฒนมงคล 79 ปี
ณ เจดีย์ศรีมหาราช 15 มีนาคม 2565