ภาพพิธีกรรม

พิธีพระราชทานพัดยศ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญหิรัญบัตร พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ถวายแด่ พระพรหมวชิรากร เมี่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565