พิธีหล่อพระกริ่งพรหมวัชรินทร์ ณ ลานพระอุโบสถ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565

พิธีหล่อพระกริ่งพรหมวัชรินทร์ ณ ลานพระอุโบสถ วัดราชผาติการาม วรวิหาร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 พระกริ่งพรหมวัชรินทร์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และในวาระการเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ของพระพรหมวชิรากร ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 นามของพระกริ่งพรหมวัชรินทร์มาจากการผสมคำระหว่างวชิรากร ราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมณศักดิ์พระพรหมวชิรากร กับคำว่าราชนครินทร์