งานฉลองอายุศม์ธรรม ครบ 80 ปี พระพรหมวชิรากร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร (กทม)