ประวัติ ป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ โดยสังเขป

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ ตั้งอยู่บนเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๙๖ ไร่ ๒ งาน ๒๓๒ ตารางเมตร ได้เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อเป็นสำนักสงฆ์ในชื่อเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับวัดป่า ฯ เป็นวัดในพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕o
พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) ประธานผู้อำนวยการสร้างวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ มีจุดประสงค์สร้างวัดเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารมหาเถร ป.ธ. ๙) พระอุปัชฌาย์จารย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร และเพื่อยกย่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมต่างๆใน วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จึงแฝงด้วยปริศนาธรรมที่จะช่วยเพิ่มพูน ปัญญา สันติภาพ สันติธรรม และสันติสุข พร้อมทั้งปลูกฝังจิตใต้สำนึกในเอกลักษณ์ของชาติไทยและความเป็นไทย

พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ

พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ)

พระครูวิจิตรสีลาภรณ์

กิจกรรมประจำปี