วีดีโอธรรมะ

ARCHIVE OF TEACHINGS BY PHRA THAMAPAMOK

พรปีใหม่ - 2565

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - หน้าที่พึงปฏิบัติ

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓๕ ปีวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ (๑)

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓๕ ปีวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ ฯ (๒)

รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เข้าถึงธรรมวันวิสาขบูชา (๑)

รายการชีวิตไม่สิ้นหวัง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เข้าถึงธรรมวันวิสาขบูชา (๒)

พรปีใหม่ - 2566

เทศนาในพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ และสมโภชรูปหล่อเหมือน
เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ความสำคัญของวันมาฆบูชา (๑)

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ความสำคัญของวันมาฆบูชา (๒)

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ - ครอบครัวสำคัญกับชีวิต (๑)

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ - ครอบครัวสำคัญกับชีวิต (๒)

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ ๑ ตายแล้วไปไหน - พระธรรมปาโมกข์

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ ๒ ความสงบที่แท้จริง - พระธรรมปาโมกข์

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ ๑๒ ทำใจให้เป็นบุญ - พระธรรมปาโมกข์

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ ๑๓
ธรรมะกับธรรมชาติ - พระธรรมปาโมกข์

แสดงพระธรรมเทศนา
พิธีสวดลักขีปีที่ ๖๑ - พระธรรมปาโมกข์

แสดงพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - พระธรรมปาโมกข์

วัดราชผาติการาม องค์แสดงธรรมน้อม
ถวายองค์หลวงปู่เปลี่ยนฯ - พระธรรมปาโมกข์

ปาฐกถาธรรม - พระธรรมปาโมกข์

พระพุทธศาสนาจะไปทางใหน ? - พระธรรมปาโมกข์

เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม - พระธรรมปาโมกข์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตอนที่ ๒ - พระธรรมปาโมกข์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตอนที่ ๒ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
ดินจากแดนพุทธภูมิ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง สติ
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง สติ
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง สติ
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
(วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
(ผู้สูงอายุ กับการดำเนินชีวิต) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
(ผู้สูงอายุ กับการดำเนินชีวิต ตอน ๒) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เวฬุวันมหาวิหาร
วัดแรกในพระพุทธศาสนา) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เวฬุวันมหาวิหาร
วัดแรกในพระพุทธศาสนา ตอน ๒) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เยือนวัดเนรัญชราวาส) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (ประโยชน์ ชนะ สุข) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (ประโยชน์ ชนะ สุข ตอน ๒) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง หลักปฏิบัติตนฃ่วงเข้าพรรษา - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ความสำคัญของ
วันอาสาฬหบูฃา - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง กว่าจะเป็นมนุษย์
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง กว่าจะเป็นมนุษย์
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๓ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนของคนเข้าพรรษา
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง เข้าถึงธรรมกับ ๔ สังเวชนียสถาน
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง เข้าถึงธรรมกับ ๔ สังเวชนียสถาน (๒)
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - พระธรรมปาโมกข์