VIDEO CLIPS

ARCHIVE OF TEACHINGS BY PHRA THAMAPAMOK

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 1 ตายแล้วไปไหน - พระธรรมปาโมกข์

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 2 ความสงบที่แท้จริง - พระธรรมปาโมกข์

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 12 ทำใจให้เป็นบุญ - พระธรรมปาโมกข์

อยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 13
ธรรมะกับธรรมชาติ - พระธรรมปาโมกข์

แสดงพระธรรมเทศนา
พิธีสวดลักขีปีที่ 61 - พระธรรมปาโมกข์

แสดงพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน - พระธรรมปาโมกข์

วัดราชผาติการาม องค์แสดงธรรมน้อม
ถวายองค์หลวงปู่เปลี่ยนฯ - พระธรรมปาโมกข์

ปาฐกถาธรรม - พระธรรมปาโมกข์

วัดราชผาติการาม - พระธรรมปาโมกข์

พระพุทธศาสนาจะไปทางใหน ? - พระธรรมปาโมกข์

พระธรรมเทศนา - พระธรรมปาโมกข์

เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม - พระธรรมปาโมกข์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตอนที่ 1 - พระธรรมปาโมกข์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตอนที่ 2 - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง วิสาขบูชา อัฏฐมีบูชา - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
ดินจากแดนพุทธภูมิ - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง สติ
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง สติ
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง สติ
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
(วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
(ผู้สูงอายุ กับการดำเนินชีวิต) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง
(ผู้สูงอายุ กับการดำเนินชีวิต ตอน 2) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เวฬุวันมหาวิหาร
วัดแรกในพระพุทธศาสนา) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เวฬุวันมหาวิหาร
วัดแรกในพระพุทธศาสนา ตอน 2) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เยือนวัดเนรัญชราวาส) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (ประโยชน์ ชนะ สุข) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (ประโยชน์ ชนะ สุข ตอน 2) - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง หลักปฏิบัติตนฃ่วงเข้าพรรษา - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง ความสำคัญของ
วันอาสาฬหบูฃา - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง กว่าจะเป็นมนุษย์
12 ก.ย. 2563 - พระธรรมปาโมกข์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง กว่าจะเป็นมนุษย์
13 ก.ย. 2563 - พระธรรมปาโมกข์