คลังธรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
(วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ. ๙)

คลังธรรมสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์

(วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ. ๙)

คลังหนังสือพระธรรมเทศนา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ. ๙)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมปาโมกข์ พระพรหมมุนี และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
หนังสือพระธรรมเทศนา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ. ๙) ที่วัดป่าสิริวัฒวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ
ได้รวมรวมมาเผยแผ่นี้ ล้วนเป็นหนังสือหายาก ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ และศึกษา

ประวัติ

              สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ. ๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม แม่กองธรรมสนามหลวง และพระอุปัชฌาจารย์ของพระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ ป.ธ. ๔ ผู้ก่อตั้งวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ) ได้รับการยกย่องในด้านการอบรม และการแสดงพระธรรมเทศนา โดยสามารถแสดงธรรมอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทให้เข้าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ด้วยภาษาและลีลาที่ได้อรรถรส ยึดหลักพระบาลีที่ถูกต้อง ตลอดจนใช้สำนวนโวหารในธรรมที่ลุ่มลึก แต่เข้าใจง่าย
การแสดงพระธรรมเทศนาครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒o เมื่อสมเด็จฯ ได้แสดงพระธรรมเทศนาถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เรื่อง “พระมหาชนก” ตอนพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานในกรุงมิถิลา ซึ่งทรงสนพระทัยและทรงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกเพิ่มเติม แล้วทรงดำริดัดแปลงเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับสังคมไทย จนเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังมีพระราชศรัทธาในพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกเสียงพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์เป็นหนังสือพระราชทานในโอกาสพิเศษ
เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑o เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) พระราชทานน้ำสรงศพสมเด็จ ฯ ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และได้เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันอังคารที่ ๒o กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
(ที่มา หนังสือราชผาติกานุสรณ์)

รายชื่อหนังสือ

              ● หนังสือปี 2497
              ● หนังสือปี 2501
              ● หนังสือปี 2507
              ● หนังสือปี 2508
              ● หนังสือปี 2509
              ● หนังสือปี 2510
              ● หนังสือปี 2511
              ● หนังสือปี 2512
● หนังสือปี 2513
● หนังสือปี 2514
● หนังสือปี 2515
● หนังสือปี 2516
● หนังสือปี 2521
● หนังสือปี 2522
● หนังสือปี 2523
● หนังสือปี 2524
● หนังสือปี 2497
● หนังสือปี 2501
● หนังสือปี 2507
● หนังสือปี 2508
● หนังสือปี 2509
● หนังสือปี 2510
● หนังสือปี 2511
● หนังสือปี 2512
● หนังสือปี 2513
● หนังสือปี 2514
● หนังสือปี 2515
● หนังสือปี 2516
● หนังสือปี 2521
● หนังสือปี 2522
● หนังสือปี 2523
● หนังสือปี 2524

คลิปเทศนาสมเด็จ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) - พระพุทธคุณ (โลกวิทู)

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) - ไม่กังวล

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) - พระอริยสงฆ์ ๔

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) - พระสังฆคุณ ๕

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) - พระพุทธคุณ (นโม)