วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่บนภูเขาโคกเผ่น อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ มีสถาปัตยกรรมและงานประติมากรรมอันโดดเด่น ภายในวัดงดงามด้วยพุทธศิลป์ และแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น รวมถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย

สาธุชนสามารถเข้าเยี่ยมชมสักการะสังเวชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สถานที่ ประสูติ, ตรัสรู้, แสดงปฐมเทศนา, ปรินิพพาน, และถวายพระเพลิงพระสรีระ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งศึกษาถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท่ามกลางธรรมชาติอันเป็นสัปปายะในการปฏิบัติธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โซนที่ ๑
เรือราชญาณนาวาทีฆายุมงคลฯ
โซนที่ ๔
บันไดพญานาค
โซนที่ ๒
วิหาร
โซน ๕
เจดีย์ศรีพุทธคยา
โซนที่ ๓
พระภควัมบดี (พระไม่มีหน้า)
โซนที่ ๖
ยอดเขาโพธิสัตว์
โซนที่ ๑
เรือราชญาณนาวาทีฆายุมงคลฯ
โซนที่ ๒
วิหาร
โซนที่ ๓
พระภควัมบดี (พระไม่มีหน้า)
โซนที่ ๔
บันไดพญานาค
โซน ๕
เจดีย์ศรีพุทธคยา
โซนที่ ๖
ยอดเขาโพธิสัตว์

สถานที่ตั้ง ของวัด

สถานที่

หมู่ ๒ โคกเผ่น, ตําบลทํานบ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์, ๖๐๑๖๐